ANBI

Stichting Drugsbeleid is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

RSIN: 8008.82.313

Email: [email protected]

bankrekening: NL66INGB0002335562  ten name van Stichting Drugsbeleid, Haarlem.

De Stichting Drugsbeleid werkt zonder belang mee om het drugsbeleid te veranderen naar een beter beleid op basis van gezondheid, veiligheid en redelijkheid, en verzet zich tegen de repressieve basis waarop het beleid op dit moment is gestoeld.

Onze inkomsten verkrijgen wij uit donaties. Wij besteden dit aan onze vaste lasten (bankrekening en website) en het organiseren van activiteiten om onze doelstsellingen te bereiken. Daarnaast leveren wij onbezoldigd bijdragen aan het publieke debat, en geven we advies aan sleutelfiguren, om een verstandig drugsbeleid te realiseren, dat ten dienste staat van veiligheid en volksgezondheid. Het bestuur werkt onbezoldigd. De stichting heeft geen personeel in dienst. Onze meeste activiteiten worden georganiseerd door vrijwilligers. Soms betalen wij een financiële vergoeding voor aan ons verleende diensten waar wij geen vrijwilligers voor kunnen vinden.

Onze meest recente activiteiten zijn onder andere het organiseren van een symposium ter gelegenheid van ons 25-jarig bestaan, een digitaal rondetafeloverleg over regulering van MDMA, het geven van advies over het experiment gereguleerde cannabisteelt en het opstarten van een burgerinitiatief over verantwoorde legalisering van drugs.

Bestuursfunctionarissen:

Raimond Dufour (voorzitter)
Martinus Stollenga (secretaris)
Matthijs Pontier (penningmeester)

Jaarrekeningen: