De Stichting Drugsbeleid initieert een Nationaal Burgerberaad over het drugsbeleid

De Stichting Drugsbeleid pleit vanaf haar oprichting in 1996 voor een ander drugsbeleid, een beleid dat beter dan het huidige bijdraagt aan het beperken van gezondheidsrisico’s en het terugdringen van de criminaliteit. Zij meent dat dat beter bereikt wordt door productie, handel en gebruik van drugs te reguleren in plaats van over te laten aan criminelen.

Ondanks de massieve inzet van justitie en politie is de beschikbaarheid van drugs in al die jaren toegenomen, is het assortiment uitgebreid en is de prijs gedaald en lange periodes stabiel gebleven.

De conclusie kan niet anders zijn, dan dat de inzet van justitie en politie ons allemaal een hoop kost, het weinig oplevert en juist leidt tot een verergering van ernstige (georganiseerde en ondermijnende) criminaliteit. Het moet dus anders.

Daarom heeft de Stichting Drugsbeleid het initiatief genomen een proces op gang te brengen dat moet uitmonden in een Nationaal Burgerberaad over Drugsbeleid. In het document Burgerberaad  wordt uitleg gegeven over hoe een Burgerberaad werkt.

Draagvlak

De Stichting Drugsbeleid is begonnen met daarvoor draagvlak te creëren. Dat draagvlak moet er idealiter toe leiden dat het kabinet en/of de Tweede Kamer besluit(en) zo’n Nationaal Burgerberaad gaan instellen.

Eerst zijn de organisaties waarmee de stichting Drugsbeleid al langer samenwerkt benaderd. Deze hebben alle enthousiast ingestemd en alle steun toegezegd. Daarna zijn aan het eind van de zomer 2022 alle 352 Nederlandse gemeenten benaderd en de 12 provincies (zie de brief aan de gemeenten en provincies). De reacties daarop zijn overwegend uiterst positief geweest, zie bijvoorbeeld de bijval van B&W van de gemeente Utrecht. Neutrale reacties en afwijzingen kwamen ook binnen.

Ondertussen  is ook de Nederlandse verslavingszorg benaderd en de cliëntenbeweging het Zwarte Gat. De laatste heeft inmiddels haar instemming laten weten.

Er is overleg gaande met vertegenwoordigers van België en VK en er wordt overlegd met de Europese NGO ENCOD. We houden u op de hoogte van de voortgang.

Wat is een Burgerberaad?

De ervaring met zulke Burgerberaden in Ierland is dat ze de politiek kunnen helpen een vastzittende discussie weer vlot te trekken. Ze hebben daar geleid tot oplossingen inzake abortus en homohuwelijk en in 2023 zal er daar één worden gehouden over drugs. 

Burgerberaden kunnen georganiseerd worden over nationale, regionale en lokale problemen.

Een nationaal burgerberaad bestaat uit een aselect gelote groep burgers van zo’n 150 personen die zich in een kort en intensief proces buigt over een politiek heikel probleem en na interne discussie aanbevelingen doet. Daarover hoeven de meningen niet eensluidend te zijn.

In een periode van ongeveer 9 maanden komt het burgerberaad 6 à 7 weekenden bijeen, waarbij ze zich eerst laat informeren door deskundigen met ook tegengestelde meningen. Daarna wordt onderling gediscussieerd en worden in subgroepen aanbevelingen ontwikkeld die met de gehele groep worden besproken. De bijeenkomsten worden professioneel georganiseerd en voorgezeten door een onafhankelijke voorzitter.

Voor het succes van het burgerberaad is het essentieel dat de vraagstelling vooraf duidelijk en zinvol is, èn dat de politiek verantwoordelijken, hoewel zij altijd het laatste woord houden, bij voorbaat aangeven de uitkomsten van het beraad serieus te zullen overwegen.

Hoe gevoeliger een kwestie is des te slimmer de keuze voor een burgerberaad. Een burgerberaad kan bijdragen aan het vertrouwen tussen politici en burgers.

Meedoen

We nodigen u van harte uit dit initiatief te steunen. Dat kan door ons te mailen op [email protected] en daarin uw steun te betuigen, te bemiddelen naar organisaties en personen die die steun misschien ook willen betuigen of ons op dergelijke organisaties te wijzen. Dat laatste bij voorkeur met contactgegevens. 

Bestuur Stichting Drugsbeleid 

Laatst geüpdate April 2023