Waarom een Burgerberaad?

De Stichting Drugsbeleid pleit vanaf haar oprichting in 1996 voor een ander drugsbeleid: een beleid dat beter dan het huidige bijdraagt aan het beperken van gezondheidsrisico’s en het terugdringen van de criminaliteit. De Stichting meent dat dat beter bereikt kan worden door productie, handel en gebruik van drugs te reguleren in plaats van over te laten aan criminelen.

Ondanks de massale inzet van justitie en politie is de beschikbaarheid van drugs in de afgelopen jaren toegenomen, is het assortiment uitgebreid en is de prijs gedaald of lange periode stabiel gebleven.

De conclusie kan niet anders zijn, dan dat de inzet van justitie en politie ons allemaal een hoop kost, de drugsbestrijding weinig oplevert en deze juist leidt tot een verergering van ernstige (georganiseerde) criminaliteit in plaats van een verlichting.

Het moet dus anders. Hoe? Daarover is tot dusver in de nationale politiek geen inhoudelijke discussie over, laat staat concensus.

Daarom heeft de Stichting Drugsbeleid het initiatief genomen een proces op gang te brengen dat moet uitmonden in een Nationaal Burgerberaad over Drugsbeleid.

Wat is een Burgerberaad?

Ervaringen met zulke Burgerberaden in Ierland is dat ze de politiek kunnen helpen een vastzittende discussie weer vlot te trekken. Ze hebben daar geleid tot oplossingen inzake abortus en homohuwelijk en in 2023 zal er daar één worden gehouden over drugs. 

Burgerberaden kunnen georganiseerd worden over nationale, regionale en lokale problemen.

Een nationaal burgerberaad bestaat uit een aselect gelote groep burgers van zo’n 150 personen die zich in een kort en intensief proces buigt over een politiek heikel probleem en na interne discussie aanbevelingen doet. Daarover hoeven de meningen niet eensluidend te zijn.

In een periode van ongeveer 9 maanden komt het burgerberaad 6 à 7 weekenden bijeen, waarbij ze zich eerst laat informeren door deskundigen met ook tegengestelde meningen. Daarna wordt onderling gediscussieerd en worden in subgroepen aanbevelingen ontwikkeld die met de gehele groep worden besproken. De bijeenkomsten worden professioneel georganiseerd en voorgezeten door een onafhankelijke voorzitter.

Voor het succes van het burgerberaad is het essentieel dat de vraagstelling vooraf duidelijk en zinvol is, èn dat de politiek verantwoordelijken, hoewel zij altijd het laatste woord houden, bij voorbaat aangeven de uitkomsten van het beraad serieus te zullen overwegen.

Hoe gevoeliger een kwestie is des te slimmer de keuze voor een burgerberaad. Een burgerberaad kan bijdragen aan het vertrouwen tussen politici en burgers.

De rol van Stichting Drugsbeleid

De Stichting Drugsbeleid gaat niet zelf het burgerberaad organiseren. Eén van de aantrekkelijke kanten van een Burgerberaad is nu juist dat er geen plaats is voor lobbyisten, dus ook niet voor vertegenwoordigers van onze stichting. Tenzij die toevallig worden ingeloot, maar die kans is wel héél erg klein.

De Stichting Drugsbeleid  initiëert slechts een proces dat gericht is op een besluit van de Tweede Kamer tot het instellen van dit Burgerberaad. We richten ons op de Tweede Kamer, omdat daar het nationale drugsbeleid wordt bepaald.

Het Burgerberaad moet naar onze mening gaan over de essentie van het drugsbeleid: het beperken van de gezondheidsrisico’s en de criminaliteit.

De vraagstelling voor het Burgerberaad zou dus kunnen luiden: ontwikkel voorstellen voor een effectiever beleid.

Meer informatie is te vinden op drugsbeleid.nl/burgerberaad