Publicaties

ARTIKELEN, BRIEVEN, BROCHURES EN OVERIGE PUBLICATIES VAN (LEDEN VAN) STICHTING DRUGSBELEID
 
2013
 
Keurmerk cannabis inclusief teelt: lobbybrieven
“Het drugsbeleid van minister Opstelten schept problemen in plaats van ze op te lossen”.
 
De kernkwestie zou voor de minister van Veiligheid en Justitie moeten zijn dat de drugsoorlog in ons land zeker de helft van de totale criminaliteit veroorzaakt. Onnodig, het unieke voorbeeld van de coffeeshops toont dat aan. Het toestaan van alle drugs onder verstandige voorwaarden biedt veel betere gezondheidsbescherming, vermindert de criminaliteit met 30% en vult de lege schatkist met miljarden. Prominente wereldfiguren als Kofi Annan e.a. pleiten ervoor. Maar daarover horen we de minister niet.
 
Alsof het grootste probleem de “overlast’ van coffeeshops is worden gemeenten opgezadeld met het weren van buitenlanders en het controleren of er geen cannabis met hoog THC-gehalte wordt aangeboden. Gemeenten moeten voor 1 mei a.s. ieder een ‘handhavingsplan’ indienen. Op geen enkele wijze wordt tegemoetgekomen aan hun wens om nu eindelijk ook de “achterdeur” te kunnen reguleren.
 
Om die reden hebben wij de 103 coffeeshop-gemeenten alsmede de VNG en aan GGZ-Nederland uitgenodigd om gezamenlijk met een alternatief te komen. Daartoe hebben wij het plan ontwikkeld van een gemeentelijk KEURMERK voor de gehele cannabis-keten, met inbegrip van de teelt. Dat biedt gemeenten het kader voor een positieve regulering.
 
Uitnodiging en conceptbrief aan minister en Kamer
 
***
 
2011
 
Tweede Kamer-gespreksnotitie SDB
De Tweede Kamercommissies voor Justitie en Volksgezondheid hielden op 3 oktober 2011 een ronde-tafelgesprek met deskundigen over de Drugsbrief van het Kabinet. Onze stichting was uitgenodigd. Voorzitter Raimond Dufour zond een notitie in en lichtte deze ter vergadering toe.
 

Gespreksnotitie

 
***
 
Dat de Drugsoorlog een fiasco is werd op 2 juni 2011 met gezag uiteengezet door de Global Commission on Drug Policy. Leden o.a. 3 oud-presidenten van Mexico, Colombia en Brazilië, premier Papandreou van Griekenland en Kofi Annan (oud-secretaris generaal van de VN) . Hun rapport pleit voor regulering van alle drugs en vrijheid voor individuele landen om daarvoor modellen uit te proberen. Op 4 juni intervieuwde TROS-radio 1 onze voorzitter Raimond Dufour hierover. Helaas is deze opname niet meer online te beluisteren, maar gelukkig heeft het VOC het interview samengevat.

VOC verslag van interview met R. Dufour

 
***
 
De ministers Opstelten en Schippers brachten op 27 mei 2011 hun Drugsbrief uit. Het Kabinet wilvoortzetting en zelfs intensivering van de Drugsoorlog. Coffeeshops binnen 350 m. van scholen moeten weg: dat is meteen al een halvering, de rest worden kleine clubs, alleen voor Nederlanders. Hennepteelt blijft verboden. Straffen worden zwaarder. Op 30 mei gaven wij onze reactie in de vorm van een persbericht.
 

Persbericht 30 mei 2011

 
De Drugsbrief geeft oppositiepartijen een gelegenheid voor open doel om de bewindslieden een aantal lastige vragen te stellen. Wij formuleerden ze.
 

Oppositievragen mei 2011

 
***
 
2010
 
NRC Handelsblad publiceerde op 18 mei 2010 een artikel, gesigneerd Bolkestein c.s. onder de titel “Opheffen verbod soft- en harddrugs bespaart miljoenen”. Het stuk was geschreven door onze voorzitter Raimond Dufour. Mede-ondertekenaars waren tien leden van onze Raad van Advies.
 

Artikel NRC Handelsblad

Article NRC Handelsblad (in English)

 
***
 
Op het NRC-artikel is gereageerd door de ministers Hirsch Ballin en Klink in NRC dd 8/6/10.
 

Ons commentaar op reactie Hirsch Ballin en Klink

 
***
 

In maart 2010 stuurden wij de politieke partijen een voorstel voor verkiezingsprogramma’s

 
De Brede Heroverweging- Werkgroep Veiligheid, waaraan wij hebben voorgesteld de regulering van drugs in hun studie op te nemen, heeft begin 2010 haar rapport uitgebracht. Daarin heeft zij uitsluitend gekeken naar softdrugs. Regulering zou €183 miljoen aan uitgaven voor politie, justitie en bestuur besparen, en € 260 miljoen aan belasting opleveren. Wij menen dat regulering van alle drugs véél meer dan deze bedragen oplevert. Drugsregulering levert een enorme lastenvermindering en veiligheidswinst op!
 
***
 
2009
 
Wij stelden op 28 oktober 2009 aan de Kamerfracties voor, ‘drugsregulering’ deel uit te laten maken van de Brede Heroverweging die tot besparingen van 20% moet leiden. Als aanvulling wezen wij op 4 december 2009 op de tegenstelling dat de regering enerzijds zegt de coffeeshops te willen handhaven, maar anderzijds steeds meer coffeeshops tot sluiting dwingt.
 

Brief Brede Heroverweging

 
***
 
“DANK AAN DRIES VAN AGT”

Toespraak door Freek Polak bij de uitreiking van de Cannabiscultuurprijs aan oud- minister-president mr van Agt op 23.11.09.

 
***
 
Op de 3 drugsrapporten die in opdracht van de regering kort voor de zomer 2009 zijn uitgebracht (zie hieronder) heeft de regering gereageerd met haar “Hoofdlijnenbrief” dd 11/9/09. De reactie komt er op neer dat er een voorzichtige proef mag komen met een grotere voorraad bij coffeeshops. Verder blijft alles ongeveer bij het oude.
 
In het kader van de ambtelijke werkgroepen die besparingen van minstens 20 % moesten aangeven heeft de SDB voorgesteld dat werkgroep 15, “Veiligheid en terrorisme”, daarbij ook drugsregulering zou betrekken. Dat kan miljarden opleveren, en dient bovendien de volksgezondheid en veiligheid.
 

Onze brief dd 28/10/09 aan de Kamer en de drie betrokken ministers.

 
***
 
Kort voor de zomer van 2009 verschenen 3 drugsrapporten die op verzoek van de regering waren opgesteld: het RIVM-rapport “Ranking van drugs”, de evaluatie van WODC/Trimbos, en het rapport van de Commissie-van de Donk.
 

Over de rapporten schreven wij een brief aan de drie betrokken ministers en de Tweede Kamer, en deden we een persbericht uitgaan.

 
***
 
De regering heeft twee evaluaties van het drugsbeleid laten opstellen, door het Trimbos-instituut en het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatie Centrum (ministerie van Justitie), vervolgens heeft een commissie onder auspiciën van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid een advies opgesteld en met die stukken als basis is de drugsnota van de regering vervaardigd.
 
Onze stichting is daarbij uitgenodigd onze inbreng voor de Drugsnota te geven.
 
Brief consultatie Drugsnota (dd 20-4-09).
 
***
 
In onze notitie (dd 20-4-09) gaan wij in op 2 punten rond coffeeshops: de maximale voorraad van 500 gram die zij mogen hebben, en de te verwachten prijs als de teelt van cannabis voor coffeeshops zou worden gereguleerd.
 
***
 
– In onze notitie dd eveneens 20-4-09 bepleiten wij het instellen van proefprojecten voor de gereguleerde verkoop van XTC, GHB, cocaïne en amfetamine aan groepen recreatieve gebruikers daarvan: click hier.
 
***
 
Cannabis Tribunaal
Op 1 en 2 december jl vond in perscentrum Nieuwspoort te Den Haag het Cannabis Tribunaal plaats, georganiseerd door het Cannabis College, Encod en de Stichting Drugsbeleid.
Een keur van deskundige sprekers belichtte de problematiek rond cannabis en de coffeeshops.
Een prijs van niet minder dan € 200.000 was uitgeloofd voor de politicus die kon aantonen dat het huidige verbod beter is dan regulering van produktie en verkoop.
Interessant was dat een onafhankelijke argumentatie-deskundige de argumenten van weerszijden beoordeelde: rechtsfilosoof mr Hendrik Kaptein van de Universiteit van Leiden trad op als “rechter”.
Hij oordeelde dat de prijs niet kon worden uitgereikt aan CDA Tweede-Kamerlid mevrouw Joldersma en haar partijgenoot wethouder Geluk, die als enige politici de handschoen hadden opgenomen. In zijn weblog hierover vertelt hij waarom (click hier).
 
***
 
2008
 

In een brief aan minister Klink (dd 31-7-08) noemden wij enkele punten die in de evaluatie van het Ned. drugsbeleid aan de orde dienen te komen.

 
***
 
“Legale wietteelt kan veilig en goedkoop”
schrijft Tjalling Erkelens, directeur Bedrocan BV (bedrijf in medische cannabis) op 26-11-08 in Trouw. Toen onder het 2e paarse Kabinet een ruime Kamermeerderheid de teelt van cannabis ter verkoop in de coffeeshops wilde reguleren, weigerde de toenmalige Justitieminister Donner dat met als argument, dat daarmee de zwarte markt niet zou worden weggedrukt omdat de cannabis dan te duur zou zijn. Erkelens, die het weten kan omdat zijn bedrijf medicinale cannabis teelt, veegt in zijn artikel met dit tegenargument de vloer aan (click hier).
 
***
 
Wiettop te Almere op 22 november 2008
 

Brief van mr R. Dufour aan de burgemeesters die deelnamen aan de Wiettop te Almere.

 
***
 
Prof. Decorte
Prof. Decorte uit Gent heeft onlangs het verzamelwerk “Cannabis in de Lage Landen” uitgebracht.

Hij geeft commentaar op het rapport Fijnaut-de Ruyver.